หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลบางลาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
มีแม่น้ำยมไหลผ่าน มีน้ำท่วมในช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี มีถนนสายหลัก คือ ถนนลาดยางของทางหลวงชนบท สาย ท้ายน้ำ-บางลายถนนลาดยางของแขวงการทาง สาย บึงนาราง-บางลาย-ตะพานหิน ถนนลาดยางของชลประทานสายไผ่ท่าโพ - บางลาย -
โพทะเล ถนน คสล.สายหลักภายในหมู่บ้านของ การเคหะแห่งชาติ ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและ คสล. อีกส่วนหนึ่งเป็นถนนลูกรัง ที่อยู่ในพื้นที่ทำการเกษตร หากในปีใดมีน้ำท่วมระยะเวลานานๆ
ถนนจะเสียหายมาก ต้องมีการซ่อมบำรุงทุกปี
 
อาชีพประชากร

อาชีพหลัก คือ การทำนา

อาชีพเสริม คือ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง
การศึกษาในตำบล

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
    (รวมศูนย์จาก 3 ศูนย์)
 
แหล่งน้ำ

หนอง / บึง จำนวน 84/1 แห่ง

คลองธรรมชาติ จำนวน 5 สาย
การสื่อสารในตำบล

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง

ขนส่งเอกชน(J&T) จำนวน 1 แห่ง
 
ประปาในตำบล

ประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
หน่วยธุรกิจในตำบล

ปั๊มน้ำมันและก๊าซขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
ตำบลบางลายมีไฟฟ้าเข้าถึง และให้บริการในหมู่บ้าน ในตำบลทั้งตำบลพบว่ามีไฟฟ้าใช้ ประมาณร้อยละ 99 อีกประมาณร้อยละ1 เป็นบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ สาเหตุมาจากห่างไกลจากหมู่บ้าน
 
การคมนาคม
   
การคมนาคมขนส่ง มีถนนหลัก จำนวน 4 สาย ดังนี้

ถนนลาดยาง สายบางลาย - ท้ายน้ำ

ถนนลาดยาง สายบางลาย - ตะพานหิน

ถนนลาดยาง สายบางลาย - บึงนาราง

ถนนลาดยาง สายบางลาย - ไผ่ท่าโพ
ส่วนเส้นทางอื่นๆเป็นถนนดินลูกรัง ในช่วงฤดูแล้งถนนจะเป็นฝุ่นมา กส่วนในช่วงถึงฤดูฝน และฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วม ทำให้ถนนเสียหายบางเส้น ทางจะสัญจรไปมาไม่สะดวก
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย