หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.ทับคล้อ   ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   จ้างออกแบบปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ตำบลสำนักขุนเณร บริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทรย้อยใกล้บ้านนายสำเลา นุชเทียน ถึงใกล้บ้านนางสาวคำพันธ์ สีหล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.สำนักขุนเณร   จ้างออกแบบปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดระกำ ตำบลสำนักขุนเณร บริเวณถนนบ้านกุดระกำ ใกล้บ้านนางทองอยู่ ฉั่วศรีวงษ์ ถึงใกล้บ้านนายกล่ำ เพิ่มสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
อบต.สายคำโห้   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกพิมพ์ Brother จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทม.พิจิตร   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์คุ้มภัย 2 หมายเลขทะเบียน กฉ 7427 พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ป.004-62-0008 จำนวน 9 รายการ ตามบันทึกข้อความที่ พจ 52001/19 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
อบต.หนองพระ   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.สามง่าม   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
อบต.ทะนง   ซื้อโครงการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.คลองทราย   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.คลองทราย   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒ โรงเรียนในเขตตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร (ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไผ่หลวง   ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารทีมีฟอส จำนวน 3 ถัง และสารป้องกันและกำจัดแมลง เพื่อการสาธารณสุข สารเดลต้าเมทริน จำนวน 24 ขวด ตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.ไผ่หลวง   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.กำแพงดิน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.โพธิ์ไทรงาม   ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อ MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน พจ.๘๐-๙๐๐๕ (ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก จำนวน ๖๗ ตัน) ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี เทศบาลเมืองตะพานหิน ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๔๒๘ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟ LED ยาว ขนาด ๑๘ วัตต์ จำนวน ๕๐ หลอด (ตามบันทึกข้อความกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   จ้างซ่อมแซมรถตัดหญ้าไหล่ทาง ยี่ห้อ KUBOTA หมายเลขทะเบียน ตค.๗๐๔๒ พิจิตร รายการตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกข้อความของงานโยธา กองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๕/๐๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทม.ตะพานหิน   จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดูดโคลนเลนแบบอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน พจ.๘๐-๙๒๕๘ (ตามบันทึกข้อความงานบำบัดน้ำเสีย กองช่าง ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๐๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 605
 
กิจกรรม อบต.
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย