หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ0023.5/ว 4229 ลว 25 ต.ค.64) ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่ววไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ0023.5/ว 4229 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 00023.3/ว 4240 ลว 25 ต.ค.64 การนำแนวทางการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฏหมายอื่นฯลฯ (พจ 00023.3/ว 4240 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4239 ลว 25 ต.ค.64 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (พจ 0023.3/ว 4239 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ 12033 ลว 25 ต.ค.64 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา (แจ้งคำสั่ง) (พจ 0023.3/ 12033 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
ด่วนที่าุด ที่ พจ 0023.5/ว 4218 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการ ( ด่วนที่าุด ที่ พจ 0023.5/ว 4218 ลว. 25 ต.ค. 64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4215 ลว 25 ต.ค.64 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 4215 ลว 25 ต.ค.64)  [ 25 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.4/ว 4201 การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4195 ลว 21 ต.ค.64 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 4195 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4194 ลว 21 ต.ค.64 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) (พจ 0023.3/ว 4194 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4191 ลว 21 ต.ค.64 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 (พจ 0023.3/ว 4191 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4189 ลว 21 ต.ค.64 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) (พจ 0023.3/ว 4189 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4187 ลว 21 ต.ค.64 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (พจ 0023.3/ว 4187 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 4183 ลว 21 ต.ค.64 การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 4183 ลว 21 ต.ค.64)  [ 21 ต.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 4 2564 (พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64) แจ้งการบังคับใช้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฎิบัติ(พจ0023.5/ว 697 ลว 20 ต.ค.64)  [ 20 ต.ค. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว4148 ลว 19 ต.ค.64) แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.เดือนกันยายน 2564(พจ0023.5/ว4148 ลว 19 ต.ค.64)  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4159 ลว 19 ต.ค.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 4159 ลว 19 ต.ค.64) [ เอกสาร1 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 4158 ลว 19 ต.ค.64 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (พจ 0023.3/ว 4158 ลว 19 ต.ค.64) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.2/ว4157 ลว 19 ต.ค. 64 การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
พจ 0023.4/ว 4151 ลว 19 ต.ค.64 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 887
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889