หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุดที่ พจ 0023.3/ว 1880 ล มอบหมายให้องค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมเพื่อกำหนดสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ด่วนที่สุดที่ พจ 0023.3/ว 1880 ลว 7 พ.ค. 64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.2/ว 1882 ลงวันที่ 7 พฤษ การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พจ 0023.2/ว1882 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1874 ลว 7 พ.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ประชามัพันธ์โครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce (พจ 0023.3/ว 1874 ลว 7 พ.ค.64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1873 ลว 7 พ.ค.64 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานในราชอาณาจักร (พจ 0023.3/ว 1873 ลว 7 พ.ค.64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1871 ลว 7 พ.ค.64 การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1871 ลว 7 พ.ค.64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.5/5178 ลว. 7 พ.ค.64 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (พจ 0023.5/5178 ลว. 7 พ.ค.64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว1780 ล การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3(ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว1780 ลว 7 พค 64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
ด่วนที่สุดที่ พจ 0023.5/5177 ลว การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/5177 ลว. 7 พ.ค. 64)  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
พจ0023.2/ว1859 ลว 7 พ.ค. 64 เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พจ0023.2/ว1859 ลว 7 พ.ค. 64  [ 7 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1855 ลว 6 พ.ค.64 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 1 (MU Safe School Virtual Workshop 1) (พจ 0023.3/ว 1855 ลว 6 พ.ค.64)  [ 6 พ.ค. 2564 ]   
(พจ0023.3/ว1841)(ลงวันที่ 6 พ.ค. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสถานที่กักกันตัว หรือโรงพยาบาลสนาม(พจ0023.3/ว1841)(ลงวันที่ 6 พ.ค.64)  [ 6 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1837 ลว 6 พ.ค.64 การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 1837 ลว 6 พ.ค.64)  [ 6 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.2/ว1835 ลว 6 พ.ค. 2564 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.2/ว1835 ลว 6 พ.ค. 2564)  [ 6 พ.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 292 ลว 5 พ.ค.64) แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมใบบัญชีกวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม เดือนมีนาคม2564(พจ0023.5/ว 292 ลว 5 พ.ค.64)  [ 5 พ.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 291 ลว 5 พ.ค. 2564) บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมีนาคม 2564 (พจ0023.5/ว 291 ลว 5 พ.ค. 2564) [ เอกสาร1 ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว 289 ลว 5 พ.ค.64) ขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดเกณฑ์การพิจารณา โดยใช้ราคาประกอบเกณฑ์อื่น(พจ0023.5/ว 289 ลว 5 พ.ค.64)  [ 5 พ.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 1817 ลว 3 พ.ค.64 ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (พจ 0023.3/ว 1817 ลว 3 พ.ค.64) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1786 ลว 30 เม.ย.64 หารือข้อกฎหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย (พจ 0023.3/ว 1786 ลว 30 เม.ย.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1811 ลว 3 พ.ค.64 ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1811 ลว 3 พ.ค.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1815 ลว 3 พ.ค.64 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 1815 ลว 3 พ.ค.64)  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 853
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889