หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
(พจ0023.5/ว 6554 ลว 10 มิ.ย. 256 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(พจ0023.5/ว 6554 ลว 10 มิ.ย. 2564)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 2325 ลว 10 มิ.ย.64) ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองท้องถิ่น(พจ0023.5/ว 2325 ลว 10 มิ.ย.64) [ เอกสาร1 ]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/6511 ลว 10 มิ.ย. 64 สำรวจข้อมูลสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการการสนับสนุนการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2322 ลว 10 มิ.ย.64 กฏกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณวมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 2322 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2299 ลว 9 มิ.ย.64 ขอส่งแผนตรวจประเมิน LPA ของทีมประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2299 ลว 9 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2308 ลว 10 มิ.ย.64 ขอให้ตอบแบบรายงานข้อมูลผู้ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (พจ 0023.3/ว 2308 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2319 ลว 10 มิ.ย.64 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (พจ 0023.3/ว 2319 ลว 10 มิ.ย.64) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2318 ลว 10 มิ.ย.64 รายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 (พจ 0023.3/ว 2318 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2316 ลว 10 มิ.ย.64 โครงการนำร่องมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 2316 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2315 ลว 10 มิ.ย.64 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (พจ 0023.3/ว 2315 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2314 ลว 10 มิ.ย.64 แนวทางการสนับสนุนอาหารกลางวัน รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) (พจ 0023.3/ว 2314 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2313 ลว 10 มิ.ย.64 การชยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี (พจ 0023.3/ว 2313 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2312 ลว 10 มิ.ย.64 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (พจ 0023.3/ว 2312 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2310 ลว 10 มิ.ย.64 มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดจองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (พจ 0023.3/ว 2310 ลว 10 มิ.ย.64)  [ 10 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 2293 ลว 9 มิ.ย.64) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)และภาษีสรรพสามิต(ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พจ0023.5/ว 2293 ลว 9 มิ.ย.64)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 2294 ลว 9 มิ.ย.64) แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมีนาคม 2564(พจ0023.5/ว 2294 ลว 9 มิ.ย.64)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 2298 ลว 9 มิ.ย.64) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(พจ0023.5/ว 2298 ลว 9 มิ.ย.64)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/6497 ลว 9 มิ.ย.64) การขอเปลี่ยนรายการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(พจ0023.5/6497 ลว 9 มิ.ย.64)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
(พจ0023.5/ว 2297 ลว 9 มิ.ย.64) แนวทางกรใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์(พจ0023.5/ว 2297 ลว 9 มิ.ย.64)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/ว2287 ลว 9 มิ.ย.64 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวดพิจิตร เป็นการเฉพาะราย(พจ0023.2/ว2287)(ลว 9 มิ.ย. 64)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 861
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889