หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
- กำลังรวบรวมข้อมูล -
ที่ตั้ง
- กำลังรวบรวมข้อมูล -
 
ตราสัญลักษณ์
 
- กำลังรวบรวมข้อมูล -
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ตำบลบึงนาราง
อำเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร

ม.6

ม.4

ม.2

ม.1

ม.9

ม.8

ม.3

ม.10

ม.5

ม.7

ตำบลทับหมัน
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,968 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 2,868 คน คิดเป็นร้อยละ 48.06
  หญิง จำนวน 3,100 คน คิดเป็นร้อยละ 51.94
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,401 ครัวเรือน
 
  เขตการปกครอง
 
- กำลังรวบรวมข้อมูล
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ