หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
ศาสนสถานในตำบลบางลาย
ศาสนสถานในตำบลบางลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัหสทางหลวงท้ [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 23 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7547 พิจิตร โดยว [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน นข 1537 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะ [ 13 พ.ค. 2563 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2) กสว. มท 0820.3/ว3188 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1) กสว. มท 0820.3/ว3187 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3195  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การใช้ Excel ช่วยในการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3172  [ 15 ต.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.4/ว6086  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว93  [ 15 ต.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว6173  [ 15 ต.ค. 2563 ]
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกตามระบบ QC 100 กศ. มท 0816.3/ว3194 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
แนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการเอกสารสัญญาการให้กู้ยืมที่ยังคงค้างกับสถานศึกษา กศ. มท 0816.3/ว3193 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2563 ]
   
 
   
 
พจ0023.3-ว3906  เเจ้งผลคะเเนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ] [ แนบ6 ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.4/ว12350  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.1/12359  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 8  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.1/12358  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 8  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3899 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3900 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3901 แจ้งยอดการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เหลือจ่าย  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3832 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียกชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.3-ว3833 ขอส่งแบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น และแบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนสำหรับทางหลวงท้องถิ่น  [ 19 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.5/ว12297  กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563(  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.1/ว3878  การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3871  ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.(ฉบับที่ พ.ศ. 2563)  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.2/ว3867 หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัด  [ 16 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.2/ว3857 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.3/ว12206 การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ ช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 [ แนบ1 ]  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3846 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 ผเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)เพิ่มเติม  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
พจ 0023.2-ว3834  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง  [ 15 ต.ค. 2563 ]    
พจ0023.5/ว 3809 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการเพิ่มปนระสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 14 ต.ค. 2563 ]  
 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  [ 14 ต.ค. 2563 ]  
พจ0023.5/ว3830 การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  [ 14 ต.ค. 2563 ]  
   
 
   
 
อบต.วังตะกู โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราช [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่างอบต.คลองคะเชนทร์ ได้นำรถไถออกดำเนินการปรับหน้าดิน [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองเก่า ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทม.พิจิตร ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 41 
อบต.หนองพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.พิจิตร ประกาศแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 44 
อบต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทม.พิจิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทม.พิจิตร เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดทำระเบียบประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังตะกู พิธีส่งมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.วังตะกู โครงการซ่อมแซมบ้าน ให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าหลวง โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาค รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่ [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  มีความพึงพอใจการให้บริการมากเท่าไหร่
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ตะกร้าไม้ไผ่

วัดเชตวัน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย