หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
ศาสนสถานในตำบลบางลาย
ศาสนสถานในตำบลบางลาย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
1
2
3
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
 
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 100 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 25 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 74 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 24 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 91 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนว [ 15 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้ [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7547 พิจิตร โดยว [ 27 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2563 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน นข 1537 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะ [ 13 พ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 

หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) กพส. มท 0810.7/ว334 [แบบตอบรับ]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว330 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2564 ]
การประชุมผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว327  [ 18 ก.พ. 2564 ]
   
 
   
 
พจ0023.5/ว 799 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 795 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสถานการณืการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
 กำหนดการจัดอบรม การดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.2/791 ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR)  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.2/ว790 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียติ ปนะกาศสนียบัตร และเงินช่าวยเหลือครูกาวุโส  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
 การประชุมผู้แทนคณะกรรมการการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.2/ว793 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขี้นระดับชำนาญพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.4/ว767 ขอเคาะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโป่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
 บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 19 ก.พ. 2564 ]    
พจ 0023.5/ว 761  การจัดซื้อวัดซีนป้องกัน COVID-19  [ 19 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.3/ว744  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.3/ว745 การตอบแบบรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)  [ 19 ก.พ. 2564 ]    
พจ0023.3/ว743 โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 719  การส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีเงินเหลือจ่าย (ที่เหลทอจากการเบิกจ่าย)  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.5/ว128 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ0023.2/ว720 แบบสำรวจความเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนเงินเดือน  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 723 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2564  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 721 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 718  รายงานจ้อมูลสถานะการดำเนินการของผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานที่กำหนด  [ 17 ก.พ. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.ท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าเสา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เมืองเก่า กิจกรรม Big Cleaning Day [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางไผ่ รณรงค์การเลือกตั้ง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่ามะคาบ แขวงทางหลวงชนบทประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนที่ อบต.ป่ามะคาบ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านบุ่ง การชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีง [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับคล้อ โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่ขวาง ประกาศ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล ม.1 บ้านสำนักขุนเณร ตามแบบแป [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่าง งานไฟฟ้า ได้ออกซ่อมไฟรายทาง ตามที่ได้รับแจ้งมา เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทางหมู [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนน คสล ม.1 บ้านห้วยแห้ง ตามแบบแปลนเ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.เมืองเก่า โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มเยาวชนสถาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ป [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.ตะพานหิน งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกล้างตลาดสด ในวันที่ 23 ก.พ 64 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองคะเชนทร์ รถน้ำอบต.คลองคะเชนทร์ทำความสะอาดเมรุ วัดคลองคะเชนทร์ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 2 
   
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  มีความพึงพอใจการให้บริการมากเท่าไหร่
  ดีที่สุด
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  น้อย
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

ตะกร้าไม้ไผ่

วัดเชตวัน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย