หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
รองปลัด
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
- งานสวัสดิการ และ
พัฒนาชุมชน
- งานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
 
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานพัฒนา และจัดเก็บ
รายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและ
ควมคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889