หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ( ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และ ประกาศ ก.ถ.เรื่องกำหนดมาตฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น)) [ 22 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร/(ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล และ ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) [ 2 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี-ว่าด้วยงานสารบรรณ_พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ.-2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542 [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2   
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-635-8569