หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 0817798871


 
นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
โทร : 0862105459
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862105459


นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0862105459


นางศิรินิรันดร์ ศรีนาราง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0862153764
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889