หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
บุคลากร
 
 


 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัด อบต.บางลาย


 
นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
 
กองคลัง
 


 
นายไพศาล มณีขวัญ
รองปลัด อบต.บางลาย
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


นางสุปราณี ศรีบรรเทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวอัจฉราวดี แก้วพันธ์
นักวิชาการพัสุดปฏิบัติการ


นางรัชนก ประสาทชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวสุรีรัตน์ มั่นคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-902-889
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย