หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นางนงนุช ชูยุทธ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
 
กิจกรรม อบต.
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มุ่งบริการประชาชน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ

การบริหารจัดการขยะ และของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ และกิจกรรมทางสังคม

สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เชิง
บูรณาการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา

ยกระดับศักยภาพการผลิต สร้างแบรนด์สินค้า การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย

สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาอาชีพทั้งใน และนอกภาคการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงรุก
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย และทุกสถานภาพ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และ
การบูรณาการทุกภาคส่วน

ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก ของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกภารกิจงาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) แบบบูรณาการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ บนฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา