หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
 
 
 
นายสุรพล เนตรแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
โทร : 095-635-8569
 
 
กิจกรรม อบต.
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มุ่งบริการประชาชน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่าสูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ
  การบริหารจัดการขยะ และของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์ และกิจกรรมทางสังคม
  สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เชิง
บูรณาการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
  ยกระดับศักยภาพการผลิต สร้างแบรนด์สินค้า การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย
  สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
  ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาอาชีพทั้งใน และนอกภาคการเกษตร
  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
  สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงรุก
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย และทุกสถานภาพ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
  เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และ
การบูรณาการทุกภาคส่วน
  ส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก ของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกภารกิจงาน
  พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) แบบบูรณาการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ บนฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา